Przetwarzanie danych osobowych


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Działając zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:
1. Administratorem P ana/ Pani danych osobowych jest DEMONTCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 8133875078, KRS: 0000956219, ul. Zwięczycka 3, 35 083 Rzeszów.
1. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
której przedmiot stanowi sprzedaż części motoryzacyjnych zwanej dalej „umową” oraz do wywiązania się
przez administratora z prawnych obowiązków fiskalnych i księgowych wynikających z wykonyw ania przedmiotu
umowy.
2. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu wyłącznie prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz wywiązanie się przez administratora z prawnych obowiązków, a w tym z obowiązków
fiskalnych i księgowych wy nikających z realizacji przedmiotu umowy;
3. podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);
4. Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie
danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Pana/Pani danych na podstawie przepisów
prawa, jeżeli będzie to potrzebne do prawidłowego wykonania przedm iotu umowy oraz do wywiązania się przez
administratora z prawnych obowiązków, a w tym z obowiązków fiskalnych i księgowych wynikających
z realizacji przedmiotu umowy.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 miesięcy od zakończenia realiz acji przedmiotu
umowy, chyba, że w umowie strony postanowią inaczej, a także do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, zwłaszcza
obowiązku przechowywania dokumentów księgo wych.
6. Przysługuje Panu/ Pani prawo do:
− dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych
osobowych;
− żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.
8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzyn arodowej
z wyłączeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zapisów umowy.
9. Zarówno brak zgody na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych, jak również cofnięcie lub ograniczenie
tej zgody w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmi otu umowy będzie stanowiło podstawę
do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez administratora.
10. Wyrażona przez Pana/ Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w każdej chwili.
Stosowne oświadczenie o wycofaniu ww. zgody or az sprzeciw należy zgłosić do Administratora danych, w formie
pisemne j pod adresem Demontcars Sp. z o.o. 38 100 Strzyżów ul. Weissa 1 oraz mailowo sklep@demontcars.pl.