Ogólny regulamin sprzedaży DEMONTCARS


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

SKLEP.DEMONTCARS.PL

 

§ 1 DEFINICJE

 

1.      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 344 ze, zm.).

2.      Regulamin – określa niniejszy regulamin sporządzony zgodnie z art. 8 Ustawy o prawach konsumenta.

3.      Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze. zm.).

4.      Sprzedawca –  DEMONTCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 8133875078, KRS: 0000956219, ul. Zwięczycka 3, 35-083 Rzeszów.

5.      Nabywca - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego w zakresie korzystania z usług objętych przedmiotowym Regulaminem, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług objętych przedmiotowym regulaminem.

6.      Klient – podmiot z którym, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu, można zawierać umowę sprzedaży oraz na rzecz którego to podmiotu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

7.      Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.      Restauracja – lokal gastronomiczny Usługodawcy oferującego swoje usługi za pośrednictwem Strony internetowej Restauracji.

9.      Strona internetowa Sprzedawcy – adres strony internetowej Sprzedawcy: www.demontcars.pl

10.  Usługa – usługi internetowe świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy polegające na sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

11.  Towar – rzeczy ruchome, które są dostępne do nabycia na stronie internetowej Sprzedawcy.

12.  Katalog – lista Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy.

13.  Sklep internetowy – Strona internetowa Sprzedawcy służąca do zakupu dostępnych w Katalogu Towarów.

14.  Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy, której przedmiot stanowi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15.  Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

16.  Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron.

17.  Konto –  prowadzone w ramach Sklepu internetowego konto Klienta, które zawiera dane przekazane przez Klienta oraz informacje o składanych przez Klienta Zamówieniach.

18.  Formularz Klienta – dostępny na Stronie internetowej Sprzedawcy dokument elektroniczny, umożliwiający Klientowi utworzenie Konta, poprzez wprowadzenie przez Klienta niezbędnych do tego celu danych.

19.  Formularz Zamówienia - dostępny na Stronie internetowej Sprzedawcy dokument elektroniczny, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

20.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu internetowego, zmierzające w sposób bezpośredni do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.

21.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w ramach którego widoczne są wybrane przez Klienta i przeznaczone do zakupu Towary, umożliwiający wprowadzanie i modyfikowanie informacji podawanych przez Klienta w ramach Zamówienia.

22.  Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Nabywcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą w zakresie świadczonych przez niego Usług za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy.

23.  Usługa zamówienia Towaru – usługa polegająca na umożliwieniu przez Sprzedawcę złożenia przez Nabywcę zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

24.  Koszt dostawy -  koszty transportu, dostarczenia i usług pocztowych, które są niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia, o których Klient jest informowany w ramach składania Zamówienia, za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy.

 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej Sprzedawcy oraz zasady i warunki usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy.

2.      Sprzedawcą umożliwia Nabywcy nieodpłatne zapoznanie się Regulaminem przed zawarciem Umowy za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy.

3.      Usługobiorca dysponuje następującymi możliwościami kontaktu ze Sprzedawcą:

         za pośrednictwem adresu: 38-100 Strzyżów ul. Weissa 1

         za pośrednictwem numeru telefonu: 664-964-454

         za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@demontcars.pl

4.      Sprzedawca informuje, że aby Nabywca mógł bezproblemowo korzystać ze Strony internetowej Sprzedawcy powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

         posiadać komputer bądź urządzenie mobilne z dostępem do internetu

         dysponować dostępem do poczty elektronicznej (poczty e - mail)

         korzystać z przeglądarki elektronicznej Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;

         włączyć w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5.      Sprzedawca informuje Nabywcę, że stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sprzedawcy, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie przez Sprzedawcę plików "cookies" zmierza wyłącznie do usprawnienia działania Strony Internetowej Sprzedawcy na urządzeniach końcowych Klienta. Każdy Nabywca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie plików „cookies” może jednak utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sprzedawcy.

6.      Sprzedawca informuje Nabywcę, że celem uniknięcia niezależnych od Sprzedawcy zagrożeń obejmujących wszystkich użytkowników sieci internetowej, a to zagrożeń dotyczących ryzyka wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Nabywcy szkodliwego oprogramowania, bądź też nieuprawnionego pozyskania i modyfikacji jego danych osobowych, Nabywca powinien korzystać ze stosownych technicznych barier chroniących, a zwłaszcza z programów antywirusowych oraz zapory sieciowej typu firewall.

7.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Strony internetowej Sprzedawcy lub wdrażania przerw w jej działaniu, celem realizacji prac konserwacyjnych, modernizacji i przebudowy Strony internetowej Sprzedawcy, a także w przypadku zaistnienia awarii Strony internetowa Sprzedawcy lub awarii związanej z usługą hostingu.

8.      Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sprzedawcy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Sprzedawcy. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób naruszający interes Sprzedawcy poprzez zamieszczanie treści reklamujących innego przedsiębiorcę lub produkt. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji wskazane uprzednio treści będą niezwłocznie usuwane ze Strony internetowej Sprzedawcy. Sprzedawca będzie również dochodził wszelkich przysługujących mu wobec sprawcy powyższych działań roszczeń na drodze postępowania sądowego oraz – w przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - zawiadamiał właściwe organy ścigania.

 

 

§ 3 WARUNKI  DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 

1.      Sprzedawca zastrzega, że informacje o Towarach (a w tym ich opis oraz cena) nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, natomiast stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.      Warunkiem skutecznego złożenia przez Nabywcę Zamówienia jest wcześniejsze zapoznanie się przez Nabywcę z Regulaminem i zaakceptowanie wszystkich jego postanowień oraz  założenie przez Klienta Konta albo podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych i adresowych, które umożliwiają realizację Zamówienia z pominięciem zakładania Konta.

3.      Zapoznawanie się z asortymentem Sklepu internetowego nie wymaga uprzedniego zakładania przez Klienta Konta.

4.      Wszystkie ceny Towarów wskazane na Stronie internetowej Sprzedawcy są kwotami brutto, podanymi w złotych polskich (tj. zawierają podatek VAT).

5.      Na finalną cenę do zapłaty przez Klienta w ramach realizacji Zamówienia składają się cena za Towar oraz Koszt dostawy.

6.      W sytuacji zawarcia przez Klienta Umowy na czas nieoznaczony, łączna cena do zapłaty przez Klienta z powyższego tytułu będzie obejmowała wszystkie płatności (w rozumieniu ust. 1. oraz 2. Regulaminu) za wskazany w przedmiotowej Umowie  okres rozliczeniowy.

7.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wskazania finalnej ceny za realizację Zamówienia według obrachunku dokonanego po realizacji Zamówienia, w sytuacji kiedy specyfika przedmiotu Umowy uniemożliwia wcześniejsze wyliczenie łącznej ceny do zapłaty przez Sprzedawcę - z zastrzeżeniem, że Nabywca zostanie uprzednio poinformowany przez Sprzedawcę o sposobie wyliczenia finalnej ceny Zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawcy.

8.      W sklepie internetowym Usługobiorca korzysta z następujących form płatności:

a)      płatności przelewem na konto sprzedawcy;

b)      płatności za pobraniem, przy odbiorze;

c)      płatności elektronicznej;

d)      płatności kartą płatniczą;

9.      Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności zostały zamieszczone na Stronie internetowej Sprzedawcy.

10.  W przypadku wyboru przez Klienta: 

a)      płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – pod rygorem anulowania zamówienia;

b)      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki - pod rygorem anulowania zamówienia;

c)      płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

11.  Jeżeli Klient wybierze sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie przesłany do Klienta przez Sprzedawcę w terminie do 2 dni roboczych.

12.  Początek biegu terminu wysyłki Towaru do Klienta zostanie wyliczony według poniższych zasad:

a)      jeżeli Klient wybierze sposób płatności za Zamówienie przelewem, z wykorzystaniem płatności elektronicznej lub z wykorzystaniem karty płatniczej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b)      jeżeli Klient wybierze sposób płatności za Zamówienie za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy.

13.  Jeżeli Klient wybierze odbiór osobisty Towaru, będzie on gotowy do odbioru bezpośrednio po dokonaniu zakupu. Powyższy zapis nie dotyczy zakupu Towaru, który  - z uwagi na swoją specyfikę - nie może być wydany Klientowi niezwłocznie po zakupie. Dotyczy to w szczególności ciętych elementów karoseryjnych. W takich sytuacjach o gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e – mail Klienta wskazany w trakcie składania Zamówienia lub telefonicznie (jeżeli Klient wyrazi na to uprzednią zgodę).

14.  W przypadku zamówienia przez Klienta Towaru o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Towaru częściami (stosownie do ich gotowości) jeżeli będzie to możliwe z uwagi na specyfikę Towaru, lub też może odebrać Towar w całości.

15.  Rozpoczęcie biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a)      jeżeli Klient wybierze sposób płatności za Towar przelewem, w formie płatności elektroniczne lub z użyciem karty płatniczej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b)      jeżeli Klient wybierze sposób płatności  za Towar gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy.

16.  Dostawę Towaru Sprzedawca realizuje się wyłącznie na terenie Polski.

17.  Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (a w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są podane do wiadomości Kienta na Stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „Koszty dostawy”, a także w ramach składania Zamówienia.

18.  Odbiór osobisty Towaru przez Klienta nie podlega żadnym opłatom. 

19.  Każda realizowana przez Usługodawcę umowa jest dokumentowana w postaci wystawionego na rzecz Usługobiorcy paragonu lub imiennego dowód zakupu (faktura).

20.  Usługobiorca wyraża Usługodawcy zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, a w tym: faktur VAT z załącznikami, faktury VAT korygujących z załącznikami. Przedmiotowa zgoda stanowi także zgodę wyrażoną przez Usługobiorcę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur VAT w formie elektronicznej, tj. w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

21.  Powyższe nie wyłącza możliwości żądania przez Usługobiorcę od Usługodawcy wydania dokumentów rozliczeniowych, a w tym: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami, w formie tradycyjnej (papierowej).

22.  W ramach realizacji Zamówienia Klient korzysta z następujących form płatności:

a)      przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;

b)      przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;

c)      odbiór osobisty – na adres Sprzedawcy

23.  Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności zostały zamieszczone na Stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§ 4 WARUNKI ZAMAWIANIA TOWARU

 

1.      Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierane są w języku polskim.

2.      Przedmiotem umowy mogą być Towary używane, o czym Klient jest każdorazowo informowany przed dokonaniem zakupu, w ramach opisu Towaru zamieszczonego w Sklepie internetowym. W opisie Towaru zamieszczonego w Sklepie internetowym Sprzedawca w sposób szczegółowy scharakteryzuje również stan Towaru używanego.

3.      Składanie przez Klienta zamówienia odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez:

a)      zalogowanie się na Konto (opcjonalnie);

b)      złożenie Zamówienia bez rejestracji;

4.      Założenie przez Klienta konta wymaga uprzedniego wypełnienia Formularza Klienta poprzez wskazanie:

a)      adresu e – mail Klienta;

b)      numeru telefonu Klienta.

5.      Założenie przez Klienta Konta jest wolne od opłat;

6.      Klient loguje się do Konta poprzez wpisanie loginu oraz hasła, które zostały utworzone w ramach założenia przez Klienta Konta.

7.      Klient ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie i bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego żądania Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej sprzedawcy lub listownie na adres Sprzedawcy.

8.      skorzystanie z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji polega na wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia poprzez wskazanie danych Klienta oraz adresu Klienta na które nastąpi dostawa Towaru, a także poprzez wybranie rodzaju przesyłki, danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku (jeżeli różnią się od danych wcześniej wskazanych przez Klienta);

9.      dokonanie wyboru Towaru poprzez kliknięcie na przycisk „Do koszyka” lub przycisk oznaczony równoznaczną treścią;

10.  akceptację Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzenie Zamówienia poprzez skorzystanie z linku przesłanego na adres e – mail Nabywcy;

11.  wybór sposobu i formy płatności oraz zgodnie z zasadami określonymi w § 3 Regulaminu opłacenie Zamówienia.

12.  Po złożeniu Zamówienia przez Nabywcę Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę (na adres e – mail Nabywcy podany w trakcie składania Zamówienia) wiadomości e – mail zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wskazanej powyżej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa.

 

 

§ 5 WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 

1.      Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w sytuacji:

         wystąpienia siły wyższej tj. zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, a także w przypadku: gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych, robót drogowych, wypadków lub kolizji drogowych, zatorów w ruchu drogowym etc.

         wskazania przez Nabywcę nieprawdziwych lub niepełnych danych w ramach realizacji Zamówienia.

         braku kompatybilności infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem internetowym. 

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość/ poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Bieg terminu określonego w § 6 ust. 1 Regulaminu rozpoczyna swój bieg od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez Konsumenta osobie innej niż przewoźnik.

3.      W przypadku Umowy, która obejmuje więcej niż jeden Towar, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w § 6 ust. 1 Regulaminu biegnie od dostawy ostatniego Towaru, partii lub części Towaru (jeżeli dotyczy).

4.      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 Regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu na adres Sprzedawcy.

5.      Oświadczenie o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy w rozumieniu ust. 1 Regulaminu może zostać wysłane za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxem, albo drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zastosowanie wzoru przez Konsumenta nie jest obowiązkowe).

6.      W przypadku przesłania oświadczenia w rozumieniu § 6 ust. 5  przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a)      w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)      w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)      zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)      sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e)      Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

f)       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g)      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.      W  sytuacji kiedy ze względu na charakter Towaru nie będzie on mógł być odesłany w zwykłym trybie (pocztą), informacja o przedmiotowej okoliczności, a także informacja o kosztach zwrotu Towaru, będą dostępne w opisie Towaru w Sklepie internetowym.

9.      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)      w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e)      w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j)       o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 

§ 7 GWARANCJA ORAZ RĘKOJMIA

 

1.    Nabywcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę.

2.    Gwarancję należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi dostawy Towaru, natomiast w sytuacji niewykonania tej usługi od ostatniego dnia, w którym Towar miał zostać dostarczony.

3.    Gwarancję można złożyć:

         pisemnie na adres Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że dla zachowania terminu wskazanego w § 7 ust. 1 Regulaminu liczy się data stempla pocztowego;

         drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@demontcars.pl przy czym dla zachowania terminu wskazanego w § 7 ust. 1 Regulaminu liczy się moment wpływu wiadomości do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.

4.    W treści reklamacji Nabywca powinien wskazać: swoje dane osobowe, adres do korespondencji, adres na który został dostarczony Towar (jeżeli jest inny niż adres do korespondencji), datę zamówienia Towaru, rodzaj zamówionego Towaru, datę wystąpienia problemu (wady), opisać zaistniały problem (wadę) oraz w sposób zwięzły podać swoje żądanie.

5.    Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, od momentu wpływu zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Klientem jest Konsument, zaś Sprzedawca nie odpowie na żądanie reklamacyjne Nabywcy w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Nabywcy uznał za uzasadnione.

6.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7.    Sprzedawca może odpowiadać wobec Nabywcy będącego konsumentem oraz osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego także na  podstawie rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Administratorem danych osobowych jest DEMONTCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 8133875078, KRS: 0000956219, ul. Zwięczycka 3, 35-083 Rzeszów.

2.    DEMONTCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 8133875078, KRS: 0000956219, ul. Zwięczycka 3, 35-083 Rzeszów. jest właścicielem witryny internetowej www.demontcars.pl oraz sklep.demontcars.pl

3.    Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale konieczne w celu prawidłowej realizacji usług: zamówienia i dostawy Posiłku.

4.    Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U.2016 poz. 922 ze zm.).

5.    Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorcę w związku ze świadczeniem usług: zamówienia, sprzedaży i dostawy Towaru wyłącznie w celu realizacji tych usług.

6.    Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełniania, zmiany lub usunięcia.

7.    Strona internetowa Sprzedawcy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim Usługodawca może indywidualnie dostosować stronę do potrzeb klientów. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

8.    Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności należy kierować na adres e-mail: sklep@demontcars.pl

9.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

10.                       Wszelkie spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby pozwanego według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. Z2021 r. poz. 1805 ze. zm.).

11.                       Spory mogą być również rozpatrywane w sposób pozasądowy. Rozstrzyganie sporów może być prowadzone – poza formą kontaktu osobistego oraz formą pisemną - także za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e - mail) - chyba, że przepisy szczególne lub Regulamin stanowią inaczej. Sposoby rozstrzygania takich sporów to w szczególności:

         mediacje w ramach których konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają spory przy udziale mediatora. Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez właściwe miejscowo Sądy Okręgowe.

         arbitraż – metoda rozstrzygania sporu bez udziały sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny arbiter.

         komisje skargowe – formowane wspólnie i niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców, instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Komisje te działają w oparciu o przepisy prawa powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają zasadniczo niewiążący charakter.

12.                       Dalsze Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl, pod hasłem: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

13.                       Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

14.                       Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą Umowy.

15.                       Data opublikowania Regulaminu: 11.01.2023r

16.                       Daty zmian Regulaminu: